preTAX
Skatterådgivning som ligger steget före

Aktuellt

Aktuellt

Beskattning av kryptovaluta

 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett förhandsavgörande klargjort hur vinst respektive förlust vid försäljning av Bitcoin ska beräknas och beskattas. Förhandsavgörandet innebär bland annat att förlusttransaktioner med Bitcoin endast får dras av till 70 % mot vinsttransaktioner och att det inte är tillåtet att schablonmässigt beräkna anskaffningsvärdet för Bitcoin.

Antalet personer som årligen deklarerat transaktioner med kryptovaluta har de senaste tre åren ökat från ca 300 till ca 3 000. Därutöver får antas att det finns ett stort mörkertal kring hur många svenskar som genomfört skattepliktiga transaktioner med kryptovaluta. En av anledningarna till detta är sannolikt den osäkerhet som förelagt kring hur försäljning av kryptovaluta ska beskattas.

HFD har nu i sitt förhandsavgörande klargjort att Bitcoin, ur ett skatteperspektiv, inte ska jämföras med värdepapper eller utländsk valuta. I stället ska försäljning av Bitcoin beskattas enligt reglerna för ”andra tillgångar” i inkomstskattelagen.

Vid jämförelse med värdepapper anser HFD att en Bitcoin i sig inte är ett värdepapper. Valutans värdeförändring saknar vidare koppling till någon ekonomisk verksamhet eller ekonomisk utveckling hos ett utgivande företag eller liknande varför den inte heller enligt HFD anses vara en tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt som ett värdepapper.

Vid jämförelse med utländsk valuta anser HFD att Bitcoin saknar utgivare och utgör inte ett lagligt betalningsmedel i någon stat. Enligt HFD kan Bitcoin därför inte ur skattehänseende jämställas med utländsk valuta.

HFD konstaterar vidare att Bitcoin inte heller kan jämställas med något av de andra särskilt uppräknade tillgångsslagen i inkomstskattelagen. De regler som då ska tillämpas är reglerna om beskattning av ”andra tillgångar”. HFD anser här att Bitcoin inte utgör en personlig tillgång i inkomstskattelagens mening och att den schablonregel för beräkning av anskaffningsvärde som annars gäller för ”andra tillgångar” inte är tillämplig på Bitcoin.

Slutsatsen är då att det beskattningsbara resultatet vid försäljning av Bitcoin ska beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden, d.v.s. vid beräkning av resultatet ska försäljningspriset minskas med det genomsnittliga anskaffningspriset för säljarens Bitcoin-innehav.

Vinsttransaktioner ska tas upp till 100 % i inkomstslaget kapital och förlusttransaktioner är endast avdragsgilla till 70 %. Skattesatsen för inkomstslaget kapital är 30 %.

Kommentar

Domen behandlar specifikt försäljning av Bitcoin men kan i vår mening ses som generellt vägledande för beskattning av transaktioner med kryptovaluta som till sin konstruktion och funktion liknar Bitcoin. Vilka transaktioner är det då som utgör skattepliktiga försäljningar?

Eftersom kryptovaluta inte behandlas som valuta ska alla transaktioner där man frånhänder sig kryptovaluta ses som en försäljning. Det innefattar bl.a. följande transaktioner:

  • Växling från kryptovaluta till fiat (traditionell valuta)

  • Byte/trade av kryptovaluta mot annan kryptovaluta, Bitcoin mot Etherium

  • Utlåning av kryptovaluta

  • Betalning av vara eller tjänst i kryptovaluta, t.ex. köp av dator mot betalning i Bitcoin

På motsvarande sätt behandlas bl.a. följande transaktioner som köp av kryptovaluta och ska alltså påverka det genomsnittliga anskaffningsvärdet:

  • Växling från fiat till kryptovaluta

  • Byte/trade till annan kryptovaluta från kryptovaluta, t.ex. Etherium mot Bitcoin

  • Lån av kryptovaluta

  • Försäljning av vara eller tjänst mot betalning i kryptovaluta, t.ex. försäljning av en cykel mot betalning i kryptovaluta

  • Inkomst från proof of work (s.k. mining) och proof of stake.

Att lån av kryptovaluta skattemässigt ska behandlas som köp/försäljning får enligt vår bedömning särskilda konsekvenser för bl.a. blankning av kryptovaluta, s.k. margin trading.

Skatteverket kräver att samtliga vinst och förlusttransaktioner i kryptovaluta under ett år ska deklareras. Verket medger dock att vinst och förlusttransaktioner summeras var för sig i respektive valuta och redovisas med sina totala belopp. För förlusttransaktioner ska den verkliga förlusten redovisas varefter skatteverket reducerar denna till 70 % vid sin skatteberäkning.

preTAX har, trots att Bitcoin nyligen endast fyllde 10 år, lång erfarenhet av skattefrågor som rör kryptovaluta. Kontakta gärna oss om du har frågor gällande beskattning av handel med kryptovaluta eller om ditt företag vill använda kryptovaluta som ett betalningsalternativ och du vill veta mer om hur detta ska hanteras skattemässigt.

Andreas Karlsson

preTAX