preTAX
Skatterådgivning som ligger steget före

Aktuellt

Aktuellt

Handel med kryptovaluta granskas av Skatteverket under 2019

 

Skatteverket gick den 12 februari ut med ett pressmeddelande där det bl.a. informerades om att det särskilt kommer granska handel med kryptovaluta under 2019. Granskningen kommer att omfatta såväl årets deklaration, d.v.s. handel under 2018, som tidigare års handel. För oredovisade kryptoinkomster från tidigare år gäller nu att dessa måste redovisas till Skatteverket innan den 30 april för att skattetillägg inte ska riskera att påföras på oredovisade vinster.  

Skatteverket uppger att ca 3 000 deklarationer med total omsättning på 2,5 miljarder kronor lämnades under 2018 (inkomstår 2017). Verket bedömer dock att det utöver detta är tiotusentals personer och företag som handlat med kryptovaluta men som inte deklarerat sina transaktioner till Skatteverket. Bland de ca 400 granskningar som Skatteverket genomförde förra året uppger man att det frekvent förekom brister i både redovisningen av transaktioner och underlagen för dessa.

Den särskilda granskningen kommer enligt Skatteverket omfatta både handel under 2018 som ska deklareras i år och tidigare års handel med kryptovaluta. Skatteverket har också meddelat att de aktivt kommer arbeta för ett utökat informationsutbyte om transaktioner med kryptovaluta med andra länders skattemyndigheter. Verket meddelar också att det inte bara är privatpersoner som kan bli föremål för granskning utan även företag som tar betalt för varor och tjänster i kryptovaluta.

Med hänsyn till att marknaden för kryptovaluta generellt sett vände ned under 2018 räknar Skatteverket med att många kommer redovisa förlusttransaktioner i årets deklaration. Skatteverket påpekar därför särskilt att förluster på kryptotransaktioner endast är avdragsgilla till 70 % mot motsvarande vinster och att de i årets deklarationsgranskning kommer kräva att redovisade anskaffningsvärden såväl som försäljningspriser kan styrkas med ”erforderligt” underlag för rätt till förlustavdrag.

Kommentar

Skatteverket anger att det kommer lägga mycket resurser på granskning av handel med kryptovaluta under 2019. preTAX erfarenhet är att möjligheterna att få tillgodoräkna sig anskaffningsvärden på sina transaktioner är betydligt större om man föregriper Skatteverket genom att självmant lämna redovisning av kryptotransaktioner i ett sådant format som är accepterat av Skatteverket. Vi har tidigare skrivit om hur Högsta förvaltningsdomstolen anser att kryptovaluta ska beskattas i den här artikeln.

Vi uppskattar att preTAX så här långt har hjälpt till att sammanställa och redovisa närmre hundra tusen transaktioner med kryptovaluta. Med detta har preTAX skaffat sig stor erfarenhet och utvecklat effektiva verktyg för att sammanställa och beräkna resultatet på både historiska transaktioner för rättelser av tidigare år och transaktioner till årets deklaration. Kontakta oss gärna om du har frågor gällande beskattning av dina eller ditt företags transaktioner med kryptovaluta.

Andreas Karlsson

preTAX