preTAX
Skatterådgivning som ligger steget före

Aktuellt

Aktuellt

Moms vid finansiell leasing

 

Skatteverket har i ett färskt ställningstagande redogjort för sin bedömning av vad som avses med omsättning av vara och leverans samt hur det påverkar momsen vid finansiell leasing.

Skatteverket menar att uttrycken omsättning av vara och leverans ska ges en EU-konform tolkning. Omsättningen av vara anses ske när den rättsliga och faktiska förfoganderätten samt den ekonomiska risken övergår till köparen. Skyldigheten att betala moms vid omsättning av en vara inträder dock redan vid leveranstillfället. I den mån betalning sker före leverans inträder skattskyldigheten på denna del vid förskottet.

Vidare uppger Skatteverket att finansiell leasing ska bedömas som en omsättning av vara om:

·         Det framgår av leasingavtalet att äganderätten till varan övergår till leasingtagaren vid utgången av avtalstiden antingen genom att denne övertar varan eller anvisar annan köpare.

·         Det finns en köpoption och att det redan vid undertecknandet av leasingavtalet klarlagts att utköpspriset vid leasingtidens slut är så pass lågt i förhållande till varans beräknade marknadsvärde vid samma tidpunkt att det framstår som uppenbart för leasingtagaren att det enda ekonomiskt rationella alternativet är att överta varan.

Kommentar

Om leasingtagaren vid utgången av en finansiell leasing antingen måste köpa varan, anvisa annan köpare eller om det enda ekonomiskt rationella alternativet är att överta varan menar Skatteverket att kan vara frågan om en omsättning av en vara. Om leasingen anses vara en omsättning av en vara, istället för ett tillhandahållande av en hyrestjänst, så påverkas tidpunkten för när momsen ska betalas. Momsen på hela värdet ska i så fall betalas redan då varan levereras.

Skatteverkets ställningstagande väcker ett antal frågor både för säljaren som ska betala in momsen redan vid leveransen och för köparen som ska hantera avdragsrätten för moms. Vid exempelvis hyra av personbilar finns idag möjligheten till att dra av halva momsen på leasingavgiften medan ett inköp av en personbil kan aktualisera avdragsförbudet för inköp av personbilar. Skatteverket kommenterar inte hur parterna ska hantera momsen när en köpoption faktiskt inte utnyttjas eller leasingavtalet omförhandlas.

Redovisningsreglerna om leasing har i vissa avseende nyligen ändrats, reglerna om ränteavdragsbegränsningarna kommer att träffa leasingkostnader och det är inte osannolikt att även inkomstbeskattningen kan komma förändras för leasing. Med andra ord, så kan det finna anledning att se över bolagets hantering av leasing.

Om ni har frågor kring vad denna nya utvecklingen har för effekter för ditt företag kontakta:

Johan Eriksson Nils Wetternin Nyberg
Partner Manager

Johan Eriksson