preTAX
Skatterådgivning som ligger steget före

Aktuellt

Aktuellt

Tjänstepension beskattas för svenskar som bosatt sig i Portugal

Sverige och Portugal har träffat överenskommelse om ändring i skatteavtalet, vilket bl.a. innebär att Sverige from 1 januari 2020, alternativt 1 januari 2023 i de fall Portugal beskattar tjänstepensionen, får rätt att beskatta tjänstepensioner som intjänats under tid i Sverige. Detta innebär att utbetalningar from 1 januari 2020 till personer bosatta i Portugal med tjänstepensioner intjänade i Sverige inte längre är skattefria.

Read More
Andreas Karlsson
Moms på bemanning inom sjukvården – hög tid att se över momshanteringen

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom 2018 angett att uthyrning av vårdpersonal är momspliktig. Skatteverket har sedan i ställningstagande och i ett antal exempel utvecklat sin syn på hur domen ska tillämpas. Sammanfattningsvis ska uthyrningen av personal till verksamheter inom vård, tandvård och social omsorg hanteras som momspliktig. Det är hög tid för vårdgivare att se över sin verksamhet för att i möjligaste mån minimera eller helst undvika de ökade momskostnaderna.

Read More
Andreas Karlsson
Handel med kryptovaluta granskas av Skatteverket under 2019

Skatteverket gick den 12 februari ut med ett pressmeddelande där det bl.a. informerades om att det särskilt kommer granska handel med kryptovaluta under 2019. Granskningen kommer att omfatta såväl årets deklaration, d.v.s. handel under 2018, som tidigare års handel. För oredovisade kryptoinkomster från tidigare år gäller nu att dessa måste redovisas till Skatteverket innan den 30 april för att skattetillägg inte ska riskera att påföras på oredovisade vinster.

Read More
Moms vid finansiell leasing

Med stöd av praxis från EU menar Skatteverket i ett nytt ställningstagande att finansiell leasing i vissa fall ska ses som en försäljning av vara. Ställningstagande kan medföra stora momskonsekvenser för både leasinggivare och leasingtagare.

Read More
Johan Eriksson
Beskattning av kryptovaluta

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett förhandsavgörande klargjort hur vinst respektive förlust vid försäljning av Bitcoin ska beräknas och beskattas. Förhandsavgörandet innebär bland annat att förlusttransaktioner med Bitcoin endast får dras av till 70 % mot vinsttransaktioner och att det inte är tillåtet att schablonmässigt beräkna anskaffningsvärdet för Bitcoin.

Read More
preTAX policy för personuppgiftshantering

Syftet med denna policy är att säkerställa att preTAX AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Read More
Johan Eriksson